CONTRACT PRESTARI SERVICII

 

 Încheiat între: 

 

S.C. BUGNER INVEST  S.R.L., cu sediul social în Sibiu, str. Scoala de Inot, bl.3, ap.9, jud. Sibiu, Punct de lucru: Piata 1 Decembrie, nr.1, Com. Biertan,Jud. Sibiu, Restaurant Unglerus, tel: 0742 024 065, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu nr. J32/590/2014, având CIF RO33349105, IBAN: RO62 BACX 0000 0016 4269 1000/UNICREDIT BANK SIBIU reprezentată prin Dna. Bugner Andreea – Manager, în calitate de PRESTATOR.

 

si         

          

____________________, cu domiciliul in ___________________________________, având CNP _________________, serie si nr. CI ______________, nr.telefon contact ______________, si denumit in continuare BENEFICIAR.                                 

 

            1.  Obiectul contractului:

Obiectul prezentului contract este prestarea de catre prestator a urmatoarelor servicii: ______________ in baza comenzii beneficiarului din___________.

 

2. Conditii de rezervare:

2.1 Rezervarea se face pe baza de comanda scrisa. Prezentul contract reprezinta comanda ferma pentru servicii de cazare si servicii restaurant in perioada ___________ (__ nopti).

2.2 In cazul in care Beneficiarul va suplimenta comanda sa de rezervare, Prestatorul o va onora in functie de disponibilitatea sa, la tarifele prevazute la puntul 3.

2.3 Predarea camerelor de cate clienti se va face in data de ______________ la ora 12.00.

Ziua hoteliera incepe la ora 12.00 si se termina la ora 12.00 in ziua urmatoare. In cazul solicitarii extinderii zilei de cazare, atat inaine de 12.00 cat si dupa 12.00 hotelul va factura tariful de „day use” ( intre orele 09.00-18.00) reprezentand 50% din tariful de contract. Dupa ora 18.00 se va factura integral tariful de cazare.

 

3. Servicii comandate:

 

3.1 ________________________

Total valoare contract: __________________

                                  

            4. Obligaţiile prestatorului

4.1. Să asigure Beneficiarului serviciile solicitate şi confirmate ca atare, la tarifele stabilite şi la nivelul calitativ de dotare şi confort de 4 margarete;

4.2. Prestatorul va respecta obligaţiile contractuale pentru orice rezervare acceptată şi confirmată în scris de către acesta.

 

            5. Plăţi / Facturare     

5.1 Plata serviciilor prestate se face pe baza facturii emise de catre prestator, prin vouchere de vacanta, in numerar sau prin virament bancar in contul IBAN: RO62 BACX 0000 0016 4269 1000/UNICREDIT BANK SIBIU, astfel:

     -  _________ in valoarea totala se achita in baza facturii fiscale prin virament bancar pana in data de _________ iar diferenta pana in data de ___________.

5.2 Pentru întârzieri de plată, Beneficiarul este obligat să plătească Prestatorului penalităţi de întârziere de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere calculată la suma datorată. Penalitatile de intarziere pot depasi cuantumul sumei datorate.

5.3 In cazul in care plata avansului nu se efectueaza cf contractului si a datei scadente, PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

 

6. Anularea rezervării

6.1 In cazul anularii serviciilor comandate dupa data de 30.01.2020 avansul achitat de catre Beneficiar nu se restituie.            

6.2. Anularea parţială sau totală a seviciilor comandate (masa si cazare) poate conduce la penalizări, în funcţie de intervalul de timp cu care se face anularea în raport cu data prevăzută pentru sosirea clienţilor (luând în considerare ora 14,00 din ziua sosirii). În acest caz, Prestatorul va putea factura Beneficiarului următoarele penalizări calculate la valoarea totala a contractului:

  • Peste 30 de zile - avansul nu se restituie

  • Între 30 şi 15 zile - penalitati 75 %

  • Mai puţin de 15 zile - penalitati 100 %

6.3. În caz de neprezentare, Prestatorul va factura Beneficiarului 100% din valoarea serviciilor comandate de beneficiar si confirmate de prestator.

 

            8. Reclamatii:

8.1 Eventualele reclamatii vor fi formulate in scris de catre beneficiar sau conducatorul grupului la sediul Prestatorului in timpul sejurului. Prestatorul se obliga sa solutioneze operativ reclamatiile. Nu vor fi luate in considerare eventualele reclamatii formulatedupa parasirea hotelului. Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta clientilor aceasta clauza.

8.2 Daunele provocate de catre Beneficiar sau de catre clientii acestuia se vor consemna intr-o nota constatatoare si vor fi recuperate direct de la acestia inainte de plecare in situatia in care daunele provocate sunt constate ulterior plecarii acestora, Beneficiarul se obliga sa asiste prestatorul in recuperarea acestora si sa depuna toate diligentele in acest sens.

 

            9. Alte clauze

9.1 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin acte adiţionale semnate de ambele părţi.

9.2 Părţile convin ca pe parcursul derulării prezentului contract să păstreze confidenţialitatea informaţiilor.

9.3 Daca la implinirea termenelor de plata a obligatiilor banesti asumate prin prezentul contract Beneficiarul este de drept in intarziere, fara a se mai transmite vreo notificare in acest sens Prestatorul are dreptul sa rezilieze/rezolutioneze, dupa caz, prezentul contract, de plin drept, conform art. 1553 Cod Civil, fara vreo notificare sau procedura prelabila si fara interventia instantelor judecatoresti, in cazul in care beneficiarul nu achita in termenele contractuale contravaloare serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Intr-o astfel de situatie benenficiarul va pierde orice suma achitata pana la data rezilierii/rezolutiunii, suma care va ramane cu titlu de despagubire prestatorului.

9.4 Orice litigiu va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz contrar litigiul va fi supus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti de la sediul Prestatorului.

9.5 Prezentul Contract este guvernat de legea română.

9.6 Prezentul contract înlătură orice înţelegere scrisă sau verbală anterioară semnării acestuia. Orice modificări ale prezentului contract vor fi făcute în scris, semnate de ambele părţi.

9.7 Prestatorul nu este raspunzator de executarea serviciilor de calatorie si nu isi asuma raspunderea când neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Beneficiarului (boala, deces a rudelor de gradul 2,3, modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intârzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, renuntarea voluntara la serviciile contractate, etc);

 

10. Forta majora

10.1 Forta majora este opozabila partilor cand este invocata in conditiile legii si constatata de autoritati.

 

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1 Datele cu caracter personal prelucrate de SC BUGNER INVEST SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal.

BUGNER INVEST SRL poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, numele companiei (daca este aplicabil), numarul de inregistrare TVA (daca este cazul).

11.2 Persoanele vizate: calatori/turisti/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice.

11.3 Scopurile colectarii datelor cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza prezentului contract, in urmatorele scopuri:

-     Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

-     In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

11.4. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

BUGNER INVEST SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamântul dumneavoastra expres si anterior.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc 

11.5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

BUGNER INVEST SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Ulterior, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre BUGNER INVEST SRL pe durata de timp prevazuta in procedurile interne sau vor fi distruse.

11.6. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

11.7. Exercitarea drepturilor dumneavoastra. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa BUGNER INVEST SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Scoala de Inot, bl.3, sc.A, ap.9, Mun.Sibiu, Jud. Sibiu sau prin transmiterea unui e-mail catre office@biertan.ro.

11.8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs si ale persoanelor pentru care faceti rezervarea, de catre BUGNER INVEST SRL.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre BUGNER INVEST SRL, puteti accesa site-ul www.unglerus.com sectiunea INFO/Politica de confidentialitate.

11.9. CONSIMTAMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

 

Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume – prenume: parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ........................................................................................................................... (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor .............................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... in varsta de ....................................... ani, prin prezenta consimt in numele sau (lor) ca BUGNER INVEST SRL sa poata prelucra datele cu caracter personal legate de numele si vârsta minorului(lor), in scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / al caror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Prin semnarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si inteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia atât a datelor personale proprii, cât si protectia datelor personale ale minorului.

Încheiat astăzi, _____________, în 2 ( doua ) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

   PRESTATOR                                                                                  BENEFICIAR

SC BUGNER INVEST SRL

Complex Medieval Unglerus